ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
                      รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน        นายอิทธิวิธิ สินศิริ
                     ครูชำนาญการ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา        พุทธศักราช 2558

                                                                              บทคัดย่อ

                  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) โดยนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ
ที่ผู้สอนจัดไว้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่มีการออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รหัสวิชา ง20207 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะ จำนวน 8 ชุด, แบบฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 ชุด, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยย่อย
จำนวน 8 ชุด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่จัดไว้
ในระบบเครือข่าย (E-Learning) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning)
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้วย (t-test) (Dependent Sample) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏผลดังนี้
                1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.23/87.85
                2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.73 หมายความว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 73
                3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
                4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.55) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
                จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง20207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำบทเรียนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) ที่ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม