บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน นางสุจิตรา ภูแข่งหมอก
ปีการศึกษา 2557

     การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาประสิทธิผลชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวนนักเรียน 40 คน
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้รายงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม
ใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.58/82.42 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก