รายงานการศึกษา           การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น สาระที่  3 เศรษฐศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา                          นางฐิตารีย์  ศรีพรหม  ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา                   โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา                       ปีการศึกษา 2559


บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น สาระที่  3 เศรษฐศาสตร์   สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559   จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น
3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่  3 
เศรษฐศาสตร์  จำนวน 11  แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลา  22  ชั่วโมง  2)เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   แบบสะท้อนความคิดเห็น ของนักเรียน แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ใบงาน และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นความเรียง
            ผลการศึกษา พบว่า
            1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น สาระที่  3 เศรษฐศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 7   ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม   นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์
เดิมได้อย่างเหมาะสม  2) ขั้นสร้างความสนใจ  นักเรียนตื่นเต้นกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  กระตือรือร้นในกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้    3) ขั้นสำรวจและค้นหา
นักเรียนสามารถทำงานกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันทำ และประสบความสำเร็จจากงานที่ได้รับมอบหมาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
4) ขั้นอธิบายและ ลงข้อสรุป  นักเรียนแสดงบทผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียนตามบทบาทที่ตนเองได้รับ  5) ขั้นขยายความรู้
นักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย และเกิดประเด็นใหม่จากสิ่งที่นักเรียนวิพากษ์  6)  ขั้นประเมินผล นักเรียน
สรุปองค์ความรู้ ที่ตนเองได้ศึกษา และ ชื่นชมเพื่อนที่ทำผลงานได้ดี  7)  ขั้นนำความรู้ไปใช้  นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่ได้และ นำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้จักแนวทาง
การแก้ปัญหา  สามารถนำประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่  แลกเปลี่ยนอภิปรายในชั้นเรียนจนเกิดประเด็นที่หลากหลาย
สามารถวิจารณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างสร้างสรรค์  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนจำนวนร้อยละ 86.11  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 75   ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  โดยภาพรวมพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  อยู่ในระดับ มากที่สุด  (=4.74)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม