ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายการทั่วไป 5,000 บาทขึ้นไป)
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |
วันที่ประกาศ เรื่อง
13-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการค่าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์(ติดตั้งกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมซ่อมแซมถนน ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา(กีฬาวอลเลย์บอล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทพื้นโรงจอดรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับจัดท าใบความรู้ใบงานแบบออนแฮนร์(โครงการ จัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (โครงการจัดทำป้ายจราจรในโรงเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
11-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-64

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล(SBMLD)ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ภายใต้โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ภายใต้โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสนามกีฬา โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทาสีฟุตบาท โครงการพัฒนาองค์กร อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ วัสดุส านักงาน ภายใต้โครงการค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ธนาคารความดี ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และกระถางเพาะปลูก ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกงานช่างฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และกระถางเพาะปลูก ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ (SBMLD) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม