ผู้บริหารโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
นายสมชาติ ไวคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน


นายจักพร พันหล่อมโส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาContact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร 043-424379