ประวัติโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

               ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษา  อนุมัติให้โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งมีนายเฉลิม  บึงไสย์  เป็นอาจารย์ใหญ่  เปิดสาขาโรงเรียนขึ้น  โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนบ้านนาง้อง   สำกัดสำนักงาน
ประถมศึกษาอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ปลูกสร้างอาคารชั่วคราว ซึ่งห่างจากโรงเรียนเดิม  18  กิโลเมตร 
โรงเรียนได้มอบให้นายวิรัช  เจริญเชื้อ  อาจารย์  2  ระดับ 5  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  68  คน  และอนุญาตให้บุคลากรจากโรงเรียนแม่ไปทำการสอนวันละ  3  คน

                13  มีนาคม  2535  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  (น.ว.ส.) 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  16  มีนาคม  2535  ย้ายที่ทำการมาที่อาคารอเนกประสงค์  ตำบลนางิ้ว 
อำเภอเขาสวนกวาง  ห่างจากโรงเรียนเดิมและ อำเภอประมาณ  16  กิโลเมตร  ซึ่งที่ดินขอใช้จากที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลนางิ้ว 
สร้างอาคารเรียนขึ้น  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และงบประมาณปรับปรุงบริเวณในปีงบประมาณ 
2535 - 2536  จำนวน  7,469,050  บาท 

ต่อมาปีการศึกษา 2535  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  109  คน  อนุมัติให้นายวิรัช  เจริญเชื้อ  และ
นายมนูญ  ถาวรรัตน์  มาช่วยปฏิบัติราชการประจำและให้บุคลากร  2 -  3  คน  มาช่วยในระยะแรก จนกระทั้งวันที่  2  มิถุนยน  2535 
กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้นายสมชาติ  ไวคำ  อาจารย์  1  ระดับ  4  จากโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  อำเภอโนนสัง  จังหวัดอุดรธานี 
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูประจำการเป็นคนแรก


 
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น