หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นางสุมาลี    กุลแสนไชย 

 
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณครูจักพร พันหล่อมโส
นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 

คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นางสาวอรดี  คันธภูมิ 

งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม

งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

นางสาวชิณุดา  หารเอี่ยม

งานการเงิน และบัญชี

     
คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์

งานบริหารงานบุคลากร

นายประพจน์  กองสมบัติ

งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

นายชาญชัย  มหาชัย    

งานการเงิน และบัญชี

     
คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นางสาวพนิดา  สงมูลนาค 

งานแผนงานโครงการ

นางสาวปรียากร สุนทรแต

งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

นายประยุทธ  ลีคะ

งานการเงิน และบัญชี

     
     
     
     
Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น