นางสุจิตรา ศรีพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสุมาลี กุลแสนไชย นายพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ นายอาชนะ แสนวงค์
     
นายอิทธิวิธิ สินศิริ นายรัฐพล บัวเผื่อน นางพรทิพย์ บรรพตะธิ
     
 
นายเจตวัน อินทสร้อย   นายอดิเทพ อินทสร้อย
     


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043-424379
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น