หัวหน้าฝ่ายบริการ

คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นายอิทธิวิธิ  สินศิริ

 
รองหัวหน้าฝ่ายบริการ

คุณครูจักพร พันหล่อมโส
นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 

คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นายอาทิตย์  แสงโยจารย์

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นายรัฐพล  บัวเผื่อน

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นายณัฐพล  บุญช่วย

งานดนตรีและดุริยางค์โรงเรียนี

     
คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นางพรทิพย์  บรรพตะธิ

งานสวัสดิการและปฏิคม

นายพูวงษ์       สุริยวงค์

งานส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน

งานสุขภาพและอนามัยของนักเรียน

นางสาวสุกัญญา  สามัญ

     
คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส คุณครูจักพร พันหล่อมโส

นายนัฐวุธ  คำเพชร 

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายวิทยา  อินทร์เพชร

งานสิ่งแวดล้อม / สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายอดิเทพ  อินทสร้อย

งานสิ่งแวดล้อม / สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

     
     
     
     
Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น