นางฐิตารีย์ ศรีพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสาวประภัสสร สุขสวัสดิ์ นางอรดี คันธภูมิ
   
นางสาววิไล ทาส่วย นายอุทัย ตาละบุญ


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น