หัวหน้าฝ่ายปกครอง

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นางปาริชาติ  ผิวผ่อง

 
รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส
นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
 

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส คุณครูจักพร  พันหล่อมโส คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นางสาวสุยารัตน์   ปะเสทะกัง

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายประพจน์  แสบงบาล

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นายเจตวัน  อินทสร้อย

งานสวัสดิภาพและการจราจร

     
คุณครูจักพร  พันหล่อมโส   คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นายอุทัย  ตาละบุญ

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ

งานควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน

     
     
     
     
Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น