จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 63 42 105
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 54 103
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 43 53 96
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 30 28 58
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 36 60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 30 57
รวม 14 236 243 479
รวมทั้งสิ้นจำนวน 479 คน
 Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น