ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นางภูวนิจ   มหาชัย 

 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส
นางฐิตารีย์      ศรีพรหม
 

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส คุณครูจักพร  พันหล่อมโส คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นางสุจิตรา  ภูแข่งหมอก

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวอมรรัตน์  ผันสว่าง 

งานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า

งานทะเบียนนักเรียน/เทียบโอน

     
คุณครูจักพร  พันหล่อมโส   คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นายอาชนะ  แสงวงค์ 

งานวัดผลและประเมินผล

 

นายรัฐพล  บัวเผื่อน 

งานธุรการฝ่ายวิชาการ

     
     
     
     
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043-424379
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น