วิสัยทัศน์

 
            "โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
     มีความรู้อันเป็นสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
     เหมาะสม มีความรักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"


 

พันธกิจ
 
           1. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
           2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
           3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
           4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           5.มีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           6.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
      ทุกฝ่าย และสามารถตรวจสอบได้
   
 


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร 043-424379