ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายการทั่วไป 5,000 บาทขึ้นไป)
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |
วันที่ประกาศ เรื่อง
01-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดท าและจัดเก็บเอกสารและรายงานตาม (โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำและจัดเก็บเอกสารและรายงานตาม (โครงการประกันคุณภาพภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการพัฒนองค์กรอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม จัดซื้อผ้าประดับตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการค่าจัดซื้อพัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการพัฒนองค์กรอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการค่าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและน้ำดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา(อบรมกีฬาฟุตบอล)โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-64

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและน้ำดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา(อบรมกีฬาวอลเลย์บอล)โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในงานฝ่ายปกครอง(โครงการค่า จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ (โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะทะเบียน ผจ 5446 (อก. 001-51-0068)และรถกระบะทะเบียน ผษ 7561 (อก. 001-63-00121) โครงการพัฒนา องค์กรและระบบบริหารจัดการ (ซ่อมบำรุงยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-64

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ในโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารฝ่ายปกครอง (โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอุทัย  ตาละบุญ)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวพนิดา  สงมูลนาค)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวิทยา  อินทร์เพชร)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุกัญญา  สามัญ)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอดิเทพ  อินทสร้อย)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายประยุทธ  ลีคะ)
30-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวดารัตน์  พันธ์ยาง)
05-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (ค่ากระดาษไข หมึกเครื่องอัดสำเนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(กิจกรรมการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพยาบาลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม