ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องโลก

   บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  (
นางสุจิตรา ภูแข่งหมอก)  

   
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วยรูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ :
ระบบร่างกายมนุษย์

  (
นายเบญจพล บรรพตะธิ)  
   
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

  (คุณครู
จักพร พันหล่อมโส)  

 
บทคัดย่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  (คุณครู
สมชาติ ไวคำ)


    แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5Es)
  (คุณครูสุมาลี  กุลแสนไชย)

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากร
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน
    บริบทโรงเรียน

 
    กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 
    ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
ฝ่ายบริการ
   
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ทำเนียบบุคลากร

สีประจำโรงเรียน
เขียว ขาว ชมพู

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
    กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ สุนทรภาษา 2558
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
    พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (SIS)


สมศ.
หนังสือราชการ อบจ.ขอนแก่น
 
site statistics
จำนวนผู้เช้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553

 

กีฬาภายใน ดอกงิ้วเกมส์ 58


... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  เรื่อง   สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ดูรายละเอียด)
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี (ดูรายละเอียด)
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(ดูรายละเอียด)
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดูรายละเอียด)
ประกาศ   ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ดูรายละเอียด)
ประกาศ  เรื่อง  รับโอนข้าราชการครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ดูรายละเอียด)
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานความรู้ วันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
รวมยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นางิ้วฯ ครอบรอบ 20 ปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
455,798 บาททางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน.


 
ข่าวการศึกษา  โดย...ครูไทย

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนกฤต  พรพิมลวงศา
 นายธนกฤต  พรพิมลวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายจักพร พันหล่อมโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เข้าชมทาง facebook
 
    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
    โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม

    นางสาวกุสุมา ธะนารัตน
    เด็กชายธวัชชัย บุตตะวงศ์
    เด็กชายอุทัย แทนไธสง
    นายพรชัย จตุเทน

   + เอกสารงานประกันคุณภาพ
          - ด้านปัจจัย ม.1-5
          - ด้านกระบวนการ ม.6-13
          - ด้านผลผลิต ม.14-24 

    ฟอร์น Th Sarabun PSK
    คู่มือการติดตั้งฟอร์น Th Sarabun PSK
    หนังสือตอบรับเข้ารับการอบรมฯ
   + บัญชีคัดเลือกหนังสือเรียน2556
           - คณิตศาสตร์
           - ภาษาไทย
           - วิทยาศาสตร์
           - สังคมศึกษา ฯ
           - สุขศึกษาและพลศึกษา
           - ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
           - การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
           - ภาษาอังกฤษ
           - ใบสั่งซื้อหนังสือContact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271 โทรสาร 043 -210271
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม